Pin It
Στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της οικονομίας επιβάλλεται η ανασυγκρότηση και ο εκσυγ-χρονισμός της ναυπηγικής βιομηχανίας που θα ενταχθεί όμως σε ένα συγκεκριμένο εθνικό στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης. 
Χάραξη ενός στρατηγικού εθνικού σχεδίου ανάπτυξης της Ναυπηγικής Βιομηχανίας  απο το Υπουργείο Ανάπτυξης με τη δημιουργία Διεύθυνσης Ναυπηγικής Βιομηχανίας.
1. Η ναυπηγική βιομηχανία είναι υψίστης σημασίας αναπτυξιακός μοχλός, λόγω της σημαντι-κότητας και της πρωτοπορίας της ελληνικής ναυτιλίας αλλά και της συμβολής της στην αμυ-ντική μας βιομηχανία.
Στόχος: Να γίνει κέντρο ολοκληρωμένης ναυπηγικής τεχνογνωσίας και έρευνας.
2. Τράπεζες, χορήγηση δανείων χαμηλότοκων για τις εργασίες πλοίων επισκευής, πλοίων κα-τασκευής ακτοπλοΐας, για άγονες γραμμές, με αναπτυξιακά κίνητρα, θα ανοίξει όλη η αγορά της ναυπηγικής δραστηριότητας και θα συμβάλει στην καταπολέμηση της ανεργίας.
3. Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα (EIB). Να δημιουργήσει μέσω των ελλη-νικών Τραπεζών, που θα επιτρέπει την «ασφάλιση του κινδύνου» χρηματοδότησης ναυπήγη-σης σε ελληνικά ναυπηγεία. (Performance guarantee). 
4. Αξιοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων και ένταξη στο ΕΣΠΑ για τον εκσυγχρονισμό των Ναυπηγικών μονάδων και την εισαγωγή αυτοματισμών και της ρομποτικής σε πολλές ναυπη-γικές δραστηριότητες.
Κατασκευές πλοίων ακτοπλοίας. Οι διαδημοτικές εταιρείες πλοίων θα λύσουν το πρόβλημα των μικρών νησιών και θα μειώσουν το κόστος των άγονων γραμμών.  Απορρόφηση των ετή-σιων επιδοτήσεων γιά τις άγονες γραμμές. Ένταξη και επένδυση απο τα προγράμματα πράσι-νης κίνησης των Πλοίων.
5. Συμφωνία με τους Έλληνες εφοπλιστές για πρόβλεψη κινήτρων φορολογικών με απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασίων, μείωση ασφαλιστικών εισφορών ανταγωνιστικών για τη ναυπηγική βιομηχανία προκειμένου να μεταφέρουν σταδιακά ένα μεγάλο μέρος του ναυπηγο-κατασκευαστικού τους έργου στα ελληνικά ναυπηγεία. 
6. Ανάπτυξη ειδικών συμφωνιών για συνεργασία με Κορέα και Κίνα για ανταλλαγή τεχνογνωσί-ας. Επίσης ως αντισταθμιστικά μέτρα των ελληνικών παραγγελιών κατασκευής πλοίων στην Κίνα και την Κορέα, να δέχονται τμήματα εξοπλισμού των πλοίων από κατασκευαστές σε ελλη-νικά ναυπηγεία. 
7. Καθορισμός και επαναπροσδιορισμός ανταγωνιστικού πλαισίου εργασιακών αμοιβών και συμβάσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας κατασκευής.  Είναι στην πράξη γνωστό το πρόβλημα της εργασιακής ειρήνης. Εκτιμάται ότι εργολάβοι και σωματεία μπορούν να συμφωνήσουν σε ρεαλιστικές αμοιβές εργαζομένων με εργασιακή ειρήνη 5ετούς ορίζοντα ώ-στε να αποκτηθεί εμπορική πίστη. Ειναι αδιανόητο σήμερα να υπάρχουν άνεργοι στο Πέ-ραμα, όταν μπορεί να εξασφαλισθεί σε οκτάωρη εργασία μηνιαίο εισόδημα 1200 ευρώ καθαρά και ασφάλιση όλο το χρόνο, όταν υπάρχει εργασιακή ειρήνη. 
8. Οι Έλληνες εφοπλιστές γνωρίζουν ότι στην Ελλάδα η ποιότητα εργασίας, ο χρόνος επισκευής ή κατασκευής των πλοίων τους επιτυγχάνεται, στη βάση, τηρουμένων των συμφωνιών εφο-πλιστές-εργολάβοι-συνδικάτα. Αυτό άλλωστε έχει επιτευχθεί στο παρελθόν. Η εργασιακή ειρή-νη είναι το κύριο πρόβλημα, αλλά μπορούμε να βρούμε λύση.
9. Προσαρμογή και οργάνωση των ναυπηγικών μονάδων για συντόμευση των χρόνων σχεδία-σης – παραγγελιών – κατασκευών – δοκιμών και παραδόσεων.  Μέσω συνεργασίας με πανε-πιστήμια και ειδήμονες του εξωτερικού ανάπτυξη ειδικών συστημάτων εξασφάλισης ποιότη-τας κατασκευής για τη βελτιστοποίηση των κατασκευών των ελληνικών ναυπηγείων με παράλ-ληλη τυποποίηση επιμέρους κατασκευαστικών τμημάτων και εξοπλισμού των πλοίων.
10.  Εμφαση στη δημιουργία βάσης δεδομένων για την καταγραφή των ικανοτήτων και δεξιο-τήτων του υπάρχοντος στην Ελλάδα προσωπικού και σχεδιασμός προγραμμάτων περαιτέρω εκπαίδευσης και εξειδίκευσης για ανάπτυξη τεχνογνωσίας. 
 Δημιουργία κινήτρων και προσεκτική επιλογή στην πολιτική προσωπικού για την προσέλκυση και εκπαίδευση νέων εργαζόμενων στη ναυπηγική τέχνη. 
Να γίνει απορρόφηση και εκμετάλλευση των ευρωπαϊκών κονδυλίων των προγραμμάτων για απασχόληση και ανάπτυξη δεξιοτήτων στον χώρο της ναυπηγικής μέσω των προγραμ-μάτων.
11. Η ναυπηγική βιοµηχανία, ως αναπόσπαστο κοµµάτι της ναυτιλίας, επηρεάζεται και επηρε-άζει άµεσα τις εξελίξεις αυτές και έχει σηµαντική θέση στην εθνική οικονοµία, δεδοµένου ότι οποιαδήποτε απώλεια ναυπηγήσεων ή και επισκευών στην Ελλάδα έχει δυσάρεστες επιπτώ-σεις.
12. Σήμερα ο κλάδος της ναυπηγοεπισκευής στην Ελλάδα έχει δεχθεί ένα μεγάλο πλήγμα και για αυτό ευθύνονται πολλοί. Να θυμηθούμε το ρητό των προγόνων μας «η ισχύς εν τη ενώ-σει», εδώ κρύβεται η λύση του προβλήματος. Ξεκινάμε με συνεργασία, συνεχίζουμε με υπο-δομή, τεχνογνωσία και προσθέτουμε την ποιότητα, τους χρόνους και τις ανταγωνιστικές τιμές.
13. Αυτό σημαίνει ότι μπαίνει όρος η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη πρέπει να διευρύνει τα όρια που είναι σήμερα, να έχει προοπτική επέκτασης, να γίνουν επενδύσεις στις υποδομές, δεξαμε-νές, γερανούς, και να δημιουργηθούν ελληνικές θέσεις εργασίας για την καταπολέμηση της ανεργίας.
14. Τα Ελληνικά Ναυπηγεία να αξιοποιηθούν με τη βοήθεια της Ευρωπαικής Ένωσης και το εμπορικό τμήμα του Σκαραμαγκά μπορεί να συνδεθεί με την ΑΓΟΡΑ, ξεκινώντας απο την πα-ραχώρηση των δύο μόνιμων δεξαμενών 250 και 500 χιλιάδων τόνων Dwt. Με τη χρήση των γερανών και των δικτύων υποδομών (ρεύμα, αέρας, νερό, αέρια), καλύπτεται η άμεση ανάγκη πλοίων PANAMAX. 
Στόχος η δημιουργία στην περιοχή του Περάματος 3000 θέσεων εργασίας και να πενταπλα-σιαστεί με τις γύρω δορυφορικές εταιρείες της ναυπηγικής βιομηχανίας, δίνοντας ένα κίνητρο για την καταπολέμηση της ανεργίας.
15. Αξιοποίηση δορυφορικών συνεργείων τόσο εντός των χώρων των ναυπηγείων (εργολαβικές εταιρείες), όσο και των υφισταμένων εταιρειών του Βιομηχανικού Πάρκου στο Σχιστό και συ-νεργείων ξηράς στο Πέραμα.
16. Στα Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, να παραμείνει η βάση επισκευής πλοίων Πολεμικού Ναυτικού υπό τη διαχείριση του Υπουργείου της Εθνικής Αμυνας, τόσο του πολιτικού προσω-πικού όσο και του κλιμακίου του Πολεμικού Ναυτικού με την ευρεία έννοια και προοπτική ως προέκταση Ναυστάθμου Σαλαμίνος με την ανάθεση κατασκευών – ναυπηγήσεων- επισκευών, ανάλογα με τις ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού.
17. Ο Όμιλος «Ναυπηγεία Νεωρίου –Ελευσίνας» όπου υπάγονται και τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, μετά τις υποχρεώσεις του Πολεμικού Ναυτικού, να εφαρμόσει σχέδιο ανάπτυξης του τομέα επισκευής πλοίων, κατασκευής πλοίων ακτοπλοΐας, μετατροπή πλοίων με κίνηση πράσινης ενέργειας, διαθέτει άρτιο εμπορικό τμήμα, μαζί με ενδιαφερόμενους ιδιώτες επενδυτές .
18. Προγράμματα Πράσινης Καινοτόμου Ναυτιλίας. Το κράτος να διαθέσει κεφάλαια στα πρό-τυπα κρατών όπως της Γερμανίας, Ολλανδίας, Δανίας, Ιταλίας, και Φιλανδίας για τη διαφορο-ποίηση και ενεργοποίηση του κλάδου σε νέους τομείς της αγοράς. 
Εθνική στρατηγική για έξυπνη εξειδίκευση μέσω θέσπισης «Προγράμματος Πράσινης Και-νοτόμου Ναυτιλίας» για ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που καλύπτουν νέες τεχνολογικές τάσεις. (ανανέωση πλοίων σε πιο «πράσινα πλοία» λόγω νέων κανονισμών μέσω: μείωσης ε-νεργειακής κατανάλωσης πλοίων, καλύτερης ποιότητας αέρος πλοίων, μείωσης ρύπων NOx , SOx , διαχείριση έρματος και μεταχείριση ιζημάτων, marine renewable energy κλπ ).
Στις προβλήτες να παρέχεται ηλεκτρικό ρεύμα σε όλα τα λιμάνια, να σταματήσουν να καίνε πετρέλαιο μέσα στο λιμάνι τα πλοία, «πράσινα λιμάνια».
19. Μία συνάντηση ή ένα φόρουμ, με αντικείμενο τη ναυπηγική βιομηχανία στην Ελλάδα, με όλους τους φορείς μεμονωμένα και μαζί για την αποτύπωση του προβλήματος, πρέπει να γίνει τον Ιανουάριο του 2021.
Το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι: Έχουμε ανάγκη ναυπηγικών εργασιών στην Ελ-λάδα; και σε τι επίπεδο κατηγορίας πλωτών μέσων, κατασκευών και επισκευών; Είμαστε η πρώτη δύναμη στην ποντοπόρα ναυτιλία, μπορούμε να γίνουμε μεγάλη δύναμη και στη ναυπηγική;  Απαντάμε ΝΑΙ.
Να πάρουμε την απόφαση δημιουργίας ενός εμπορικού κέντρου ναυτιλίας στον Πειραιά, στη Δραπετσώνα, με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων.
Άποψη έχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, ενδεικτικά αναφέρονται: Έλληνες Πλοιοκτήτες και Εφοπλιστές, Ναυτιλιακές Εταιρείες, Ελληνικές Τράπεζες, Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Πειραιά, ΟΛΠ, Ναυπηγεία, Κατασκευαστές-Επισκευαστές Πλοίων, Χαλυβουργεία, Προμηθευτές, Νηο-γνώμονες, Ασφαλιστές, Επιθεωρητές , Πράκτορες, Κρατικοί φορείς-Ναυτιλίας, Ανάπτυξης, Άμυ-νας, Εργασίας,  εκπρόσωποι -Επιμελητήρια, Συνδικάτα, Δήμοι, Περιφέρεια.
Τον συντονισμό έχει το υπουργείο Οικονομίας, αφού έχει ιδρύσει πρώτα Διεύθυνση Ναυπηγι-κής Βιομηχανίας. 
Οι φορείς απαντούν σε συγκεκριμμένο ερωτηματολόγιο που συντάσσει το Πανεπιστήμιο Πει-ραιά και γίνεται έπειτα συζήτηση με τη φυσική παρουσία των εμπλεκομένων μερών και στόχο την ανάπτυξη της ναυπηγικής βιομηχανίας στην Ελλάδα.
 

google news iconΤο Social-Lib είναι εγκεκριμένος εκδότης στην υπηρεσία Google News. Ακολουθήστε μας για να έχετε άμεση ενημέρωση και πρόσβαση στην αρθρογραφία: Social-Lib.gr - Google News .

Έγραψαν Πρόσφατα

Κοινωνικός Φιλελευθερισμός

Το Social.lib είναι ένας δικτυακός τόπος συζήτησης και ανάδειξης των καθημερινών οικονομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και πολιτικών ζητημάτων υπό το πρίσμα του Κοινωνικού Φιλελευθερισμού.