Pin It
 Οι ανάγκες επικοινωνίας της νησιώτικης Ελλάδας με τα χερσαία κέντρα της χώ-ρας και αντίστροφα καθώς και μεταξύ των νησιών αποτελούν την πρόκληση της ακτοπλοΐας που πρέπει να αντιμετωπιστεί ενιαία και όχι αποσπασματικά, μό-νιμα και όχι προσωρινά. Στόχοι είναι ο συνδυασμός εξυπηρέτησης των ταξιδιω-τών, τόσο στα μεγάλα όσο και στα μικρά νησιά, με βάση τον αριθμό των κατοί-κων αλλά και τον αριθμό ταξιδιωτών εν δυνάμει ετησίως. 
Το «επιβατηγό φορτίο» μεγαλώνει υπερβολικά τους καλοκαιρινούς μήνες με το τουριστικό κύμα που πολλαπλασιάζει τους μόνιμους κατοίκους και που στο με-γαλύτερο μέρος τους επισκέπτονται περισσότερα από ένα νησιά. Για τους κα-τοίκους να ληφθεί υπόψη η καθημερινότητά τους, η εργασία, η υγεία, τα σχο-λεία, η τροφοδοσία και το εμπόριο όπου υπολογίζονται οι ανάγκες και η συχνό-τητα των αναγκών, η διοικητική αρμονία και συντονισμός δράσεων, δημόσιο, τράπεζες. 
Το πρόβλημα που «εν πολλοίς» απασχολεί τους κυβερνώντες δεν είναι τόσο οι λεγόμενες κύριες γραμμές, που διακινούν ολόκληρο τον όγκο των ετήσιων τα-ξιδιωτών, αλλά κυρίως οι λεγόμενες «άγονες γραμμές», που εξυπηρετούν μικρά νησιά. Τα περισσότερα νησιά κάτω των χιλίων κατοίκων, που όμως πέρα από την υποχρέωση της πολιτείας για τη «ζωή » και την ανάπτυξή τους, είναι και η συμμετοχή των στεριανών να συνδράμουν για τη συνέχιση και ενδυνάμω-ση της ύπαρξής τους. 
Για τις θαλάσσιες μεταφορές, πρέπει να εκπονηθεί ένα σχέδιο με ορίζοντα δε-καετίας, για τη βελτίωση του συστήματος των μεταφορών και της ακτοπλοΐας. Σταθερά ένα επενδυτικό και επιχειρηματικό πλαίσιο για τις ακτοπλοϊκές εται-ρείες. Απαιτείται μια ειδική, ανεξάρτητη αρχή λιμένων, όπως και καθορισμός γραμμών ναυσιπλοΐας, διαγωνισμός και ανάθεση σε εταιρείες των δρομολογίων, όχι επιδοτήσεις άγονων γραμμών αλλά ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Χρειάζονται ακόμη η ενθάρρυνση καινοτόμων ιδεών και η ανάπτυξη στρατηγι-κών υποδομών για σύγχρονη ακτοπλοΐα με διαφάνεια, ώστε οι πολίτες να είναι ενημερωμένοι και να συμμετέχουν στην προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος ακτοπλοΐας.
Για το λιμάνι του Πειραιά, η ανάπτυξή του μπορεί να γίνει σε τομείς και δρα-στηριότητες που θα κρατήσουν ανέπαφη και ανεξάρτητη την ακτοπλοΐα και τη νησιωτική μας πολιτική.
 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1. Δημιουργία Hubs και Spokes . Δημιουργία νησιωτικών συμπλεγμάτων με εξυπηρέτηση από κύρια κεντρικά αναβαθμισμένα λιμάνια ( hubs) και η διασύνδεση των μικρών νησιών (spokes) με μικρότερα πλοία σε αντίστοι-χα λιμάνια προσέλευσης και πρόσδεσης. Μπορούν να δημιουργηθούν κέντρα διασύνδεσης (hubs) στα λιμάνια Λέσβου για Βόρειο Αιγαίο, Βόλου για Σποράδες, Σύρου για Κυκλάδες, Ρόδου για Δωδεκάνησα, Ηρακλείου για Κρήτη και Κυλλήνης για Ιόνια Νησιά.
2. Να επανασχεδιαστεί η συνδεσιμότητα της ηπειρωτικής χώρας με τα νη-σιά, σε ώρες που εξυπηρετούν τους νησιώτες, τον τουρισμό, το εμπόριο με αύξηση της συχνότητας και ελάττωση του κόστους. Σχεδιασμός κριτη-ρίων απαραίτητων προσεγγίσεων ανά εβδομάδα για κάθε νησί, αναλό-γως της περιόδου με υποχρέωση εταιρειών για την κάλυψη των απαραί-τητων δρομολογίων. 
3. Να αναπτυχθεί η χρήση υδροπλάνων, να επανελεγχθεί το κόστος πρό-σβασης σε λιμάνια και να σχεδιασθεί μεταξύ νησιών σταθερή συγκοινω-νία με μικρότερα πλοία και όχι επιδοτούμενες μεταφορές. Να εφαρμο-στεί το μεταφορικό ισοδύναμο επενδυτικά.
4. Σήμερα υπάρχουν 110 λιμάνια, τα 30 στην ηπειρωτική χώρα και τα 80 στα νησιά για 70 νησιά, που εξυπηρετούνται με κάθε τρόπο μέσω της α-κτοπλοΐας. Χρειάζονται αναβάθμιση μήκους προβλήτας (αριθμός προ-σεγγιζόντων πλοίων γραμμής) και προσήνεμο λιμανιού. 
5. Τα πλοία που διατίθενται από τις εταιρείες ανέρχονται σε 140 εκτός πορθμείων, επομένως χρειάζεται ανανέωση στόλου, με νέους τύπους πλοίων ανάλογα με το νησί, τη διαδρομή, τον χρόνο μεταφοράς και συν-δυασμός δρομολογίων ώστε να γίνουν οικονομικότερες οι μεταφορές. 
6. Χαρακτηριστικά πλοίων: για 250- 500- 1000- 2000 επιβάτες, ταχύτητες με 25-35-55- ναυτικά μίλια (κόμβοι). Επιβατηγά –οχηματαγωγά- super fast- katamaran. Υπάρχουν μελέτες στο Ναυπηγικό τμήμα του Πολυτεχνείου.
7. Να συγκροτηθεί ομάδα εμπειρογνωμόνων για τη μελέτη ενός ολοκληρω-μένου ακτοπλοϊκού σχεδιασμού που θα προσδιορίσει :
α) τις ανάγκες σε ακτοπλοϊκές συνδέσεις, βάσει των πραγματικών ανα-γκών των νησιών ( και όχι υφιστάμενου ακτοπλοϊκού στόλου) που με τη σειρά τους θα καταγράψουν τη φέρουσα μεταφορική ικανότητα των νησιών καθώς και ποια είναι η ανάγκη σε αριθμό και τύπους πλοίων για την εξυπηρέτηση των νησιωτικών αναγκών. 
β) Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στον Τουρισμό. Η μελέτη να αναδείξει τις ελάχιστες απαιτήσεις σύνδεσης των νησιών και να καθορίσει το Βέλτιστο Δίκτυο Νησιωτικών Συνδέσεων.
γ) τις ανάγκες σε Ναυπηγήσεις Πλοίων για την επόμενη δεκαετία με στόχο την ανάπτυξη της Ναυπηγικής Ζώνης.
δ) τη συνεχή εξέλιξη για τη συνδυαστική ανάπτυξη των μεταφορών όπως αεροδρόμια, υδροπλάνα, που θα πρέπει να αναβαθμίζει κάθε χρόνο τις υπηρεσίες της ακτοπλοΐας.
8. Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών. Το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών πρέπει να γίνει πιο ευέλικτο όργανο και να αριθμεί λιγότερα μέλη. Η δρομολογιακή υποχρέωση πρέπει να είναι υποχρέωση της εταιρείας και όχι ανά πλοίο. Πρέπει να αναπροσαρμοστεί η νομοθεσία. 
9. Φορολογικά κίνητρα. Θέσπιση φορολογικών κινήτρων στις ακτοπλοϊκές εταιρείες που αναπτύσσουν μέσω ερευνητικών προγραμμά-των και δρομολογούν ασφαλέστερα και πιο φιλικά προς το περιβάλ-λον πλοία. 
10. Εταιρείες Δημοτικής Βάσης. Κίνητρα, χορήγηση κεφαλαίων, αντί επιδοτήσεων 100.000.000 ευρώ το χρόνο που δίνουν σήμερα, για ανάπτυξη Δημοτικής Ναυτιλίας όπου οι κάτοικοι μαζί με τους τοπικούς δήμους θα δημιουργήσουν ακτοπλοϊκές εταιρείες για την εξυπηρέτηση των τοπικών τους μεταφορικών αναγκών, στις οποίες υπάγονται οι «άγονες γραμμές». Οι εταιρείες που θα δημιουργηθούν στα νησιά θα διοικούνται από μάνατζερς και όχι τοπικούς παράγοντες.
11. Μείωση εισιτηρίου, σταθερή τιμή στα καύσιμα της ακτοπλοΐας, προτείνεται με την καθιέρωση «μηδενική αύξηση εισιτηρίου λόγω σταθερής τιμής καυσίμου», (σε άλλες χώρες το ονομάζουν επίναυλος καυσίμου.)  
  • Η φορολόγηση στα καύσιμα της ακτοπλοΐας να μειωθεί, για να μειωθεί σημαντικά ο ναύλος των πελατών και να δημιουργηθεί μεγαλύτερη ζήτηση μεταφοράς. (48% του ναύλου αφορά κόστος καυσίμων).. Έχει γίνει έρευνα και έχει μελετηθεί ότι για μείωση 1 ευρώ του εισιτηρίου αυξάνεται 10πλάσια ο τζίρος στα νησιά, με αποτέλεσμα την αύξηση φορολογικών εσόδων.  
  • Λιμενικά Ταμεία. Τα λιμενικά ταμεία πρέπει να επενδύουν τα λιμενικά τέλη που εισπράττουν (2.5%) στη συντήρηση των λιμανιών και σε έργα υποδομής .
  • Εκσυγχρονισμός του συστήματος έκδοσης εισιτηρίων, ώστε να διευκο-λυνθεί η υιοθέτηση του συστήματος και στην ακτοπλοΐα, κατά τα πρότυ-πα των αερομεταφορών .
12. Στην ακτοπλοΐα να εναρμονιστεί η εσωτερική νομοθεσία με τους Διεθνείς Κανονισμούς σε ό,τι αφορά την ελάχιστη απαιτούμενη σύνθεση ενός πλοίου για τον χειρισμό των σωστικών συνεργείων και την ασφαλή πλεύση και εγκατάλειψη των πλοίων. 
13. Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, έλεγχος και κυρώσεις σύμ-φωνα με τις διεθνείς νομοθεσίες.
14. Παρατηρητήριο Ακτοπλοΐας. Δημιουργία «Παρατηρητηρίου Ακτο-πλοΐας» για την καταγραφή της λειτουργίας της ακτοπλοΐας.
15. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων κίνησης, καταγραφής δρομολογίων, επιβατικών και εμπορευματικών ροών, καυσίμου, εισιτηρίων, χρόνου εκτέλεσης όλων των γραμμών δρομολογίων ελεύθερης και υποχρεωτικής σύμβασης, πληρώματα, ανάγκες ναυτολό-γησης, εκπαίδευση, συντήρηση και βλάβη των πλοίων, διαθεσιμότητα α-ξιόπλοων πλοίων.
           

google news iconΤο Social-Lib είναι εγκεκριμένος εκδότης στην υπηρεσία Google News. Ακολουθήστε μας για να έχετε άμεση ενημέρωση και πρόσβαση στην αρθρογραφία: Social-Lib.gr - Google News .

Έγραψαν Πρόσφατα

Κοινωνικός Φιλελευθερισμός

Το Social.lib είναι ένας δικτυακός τόπος συζήτησης και ανάδειξης των καθημερινών οικονομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και πολιτικών ζητημάτων υπό το πρίσμα του Κοινωνικού Φιλελευθερισμού.